Økonomi

AKK er en registrert arbeidsgiver (org. nr.: 979 896 662) med fast ansatte trenere. Klubbens drift er finansiert av medlemskontingenter, treningsavgifter, tilskudd fra kommunen/Akershus Idrettsråd, sponsorer og egeninnsats fra klubbens medlemmer i form av dugnader, hallsalg, loddsalg m.m.

Styret i klubben jobber hardt med å skaffe penger til klubbkassen. Vi arbeider for å oppnå de mål som ligger i budsjettet vårt. For å klare dette, er vi avhengige av at alle gjør en god innsats i form av dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet består i å bidra med loddsalg, kakebaking, salg av reklameplasser i Askerhallen og på hjemmesiden, toalettpapirsalg, strandrydding for kommunen etc.
Vi prøver også å skaffe noen lette dugnadsjobber, som løperne kan gjøre sammen med foreldre. Foresatte med løpere på stevner arrangert av AKK forventes å delta på dugnad ifm arrangementet.

Semesteravgift

Semesteravgift for sesongen 2016/2017:

Konkurranseløpere: kr 2100,- per semester (dvs per halvår)

Aspiranter:
kr 1500,- per semester en dag i uka
kl 3000,- per semester to dager i uka
kl 3800,- pr semester tre dager i uka

Medlemskontingent

Barn (under 15 år): kr 100,- per år. Voksne (15 år og eldre ): kr 175,- per år.

Alle aktive medlemmer må betale kontingent. Alle foreldre og andre kunstløpsvenner oppfordres til å tegne passivt medlemskap. Passivt medlemskap er beregnet på foreldre og andre som ønsker å være medlem i klubben uten å være aktive løpere. Passivt medlemskapet gir følgende «fordeler»:

1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte.

2. Det støtter klubbens økonomi direkte.

3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

Treningsavgift

I tillegg til semesteravgift og kontingent betaler aktive løpere fra Oppvisnings-klassen/Cubs opp til og med Senior en treningsavgift på 80 kr per time. Innbetaling av treningsavgift skje etter følgende system: Den samlede treningsavgift for is trening i løpet av et år skal tilnærmet tilsvare den treningsavgift som er fastsatt i budsjettet. Den samlede treningsavgift for året søkes fordelt over de måneder det er istid, normalt 8 måneder; januar, februar, mars, august, september oktober, november og desember. For den enkelte løper fastsettes en treningsavgift basert på antall treningstimer løperen har på isen hvert semester. For hver treningstime fastsettes en timepris. Timeprisen skal dekke inn lønn + faste tillegg som feriepenger, pliktige forsikringsordninger og arbeidsgiveravgift. Treningsavgiften faktureres med 4 àkonto fakturaer gjennom sesongen, slik at àkonto faktureringene antas å gjenspeile 80 – 90 % av årets samlede treningsavgift for løperen. Den 5. fakturaen vil være sluttavregning foretas kort tid etter isen er tatt i Askerhallen på vårparten.

Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til sportsutvalg eller styret, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. Sportsutvalget/styret forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon. Ved all type fravær skal det gis beskjed til egen trener.

Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener eller sportsutvalg og skriftlig (e-post eller post) til styret i klubben. I tillegg må man sende en e-post til karin.kolstad@mestergruppen.no for at løperes skap kan tildeles en annen løper. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato.

Klubbens kontonummer er: 0530.28.46210